Termeni și condiții

 1. DURATA CONTRACTULUI
  Contractul se încheie pentru o perioadă de minimum 24 de ore, începând cu data și ora stabilită în contract până a doua zi la aceeați oră. Primele ore după cele 24 de ore sunt gratuite, întârzierile ce depășesc prima oră se tarifează ca o zi întreagă. Ziua suplimentară va fi tarifată în aceleași condiții ca și cele din contract, proprietarul având dreptul de a reține suma datorată din garanția depusă. Dacă în termen de 4 ore de la data expirării contractului autovehiculul nu este returnat se va anunța furtul acesteia la poliție.

 2. OBLIGAȚII ȘI GARANȚII
  A. Chiriașul este obligat:
  a. În cazul în care factura nu este achitată la data emiterii, termenul limită de plată este de 10 zile, în caz de neplată a facturii până la data scadentă clientul va achita penalități de 1 % pe zi de întârziere din valoarea facturii.
  b. Să folosească autoturismul cu grija unui bun proprietar.
  c. Să fie posesorul unui permis de conducere cu o vechime de minim 1 an.
  d. Să returneze autoturismul la ora indicată în contract.
  e. Să plătească în avans suma totală a chiriei pentru perioadă stabilită în contract.
  f. Să declare toți șoferii adiționali, precum și intenția de a călătorii în străinătate (dacă este cazul).
  g. În caz de implicare într-un accident de circulație să anunțe imediat proprietarul și să obțină și să prezinte toate documentele de constatare și procesul verbal de la poliție.
  h. Să nu subînchirieze autoturismul.
  i. Să nu transporte pasageri sau bunuri contra unor foloase bănești.
  j. Să nu transporte mai multe persoane decât numărul de locuri din talon
  k. Să nu utilizeze autovehiculul in competiții auto, off-road sau activități vânătorești, ci numai în scopuri cu cele pentru care a fost fabricat.
  B. Chiriașul trebuie să suporte în totalitate daunele provocate in situații:
  a. A condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor
  b. În cazul furtului autoturismului împreună cu actele și cheile acesteia.
  c. Când avarierea autoturismului s-a produs ca urmare a pătrunderii în zone inundate sau prin traversarea unor cursuri de apă sau la nivel de trecere cu cale ferată.
  d. Avarierea cutiei de viteză sau a gripării motorului ca urmare a utilizării acesteia fără ulei.
  e. În cazul în care accidentul a fost premeditat
  f. În cazul în care încalcă cele prevazute la art.2 lit. A punctele b,f,g,h,j,k.
  C. Chiriașul are obligația de a depozita o garanție de 100 Euro. Garanția este returnabilă integral la data expirării prezentului contract. Garanția se constituie ca o franciză a chiriașului în una din următoarele situații enumerate mai jos, când garanția nu se returnează:
  a. Autoturismul prezintă deteriorări sau avarii produse din culpă sau din neglijența chiriașului.
  b. Chiriașul a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor.
  c. În momentul predării autoturismului starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către chiriaș, datorită utilizării neadecvate.
  d. În cazul nerespectării art.2 lit.A puctele b,f,g,h,j,k, lit. B. punctele b,c,d,e.
  e. În cazul pierderii sau deteriorării actelor sau cheilor autoturismului.
  f. În cazul deteriorării tapițeriei, bordului sau altor elemente din interior.

 3. TAXE
  Chiriașul se obligă să aducă autoturismul cu cantitatea de carburant cu care a fost preluat în caz contrar va fi taxat cu 1 euro/l. Autoturismul se va returna la maximum 15 km de locul închirierii în caz contrar chiriașul va suporta o taxa de 0.15 euro/km distanșă dus întors de la locul de unde s-a predat autoturismul până unde a fost preluată aceasta. Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (taxe de drum, taxe parcare, amenzi, etc.) vor fi suportate în totalitate de chiriaș

 4. CONTRACTUL ÎNCETEAZĂ
  La expirarea duratei prevăzute în contract, prin returnarea autoturismului.
  La expirarea extinderii duratei contractuale, conform unui nou contract întocmit la încetarea prezentului contract, prin returnarea autoturismului.

 5. FORȚA MAJORĂ
  Orice împrejurare independentă de voința părților intervenită după data semnării contractului și care impiedică executarea acesteia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forșă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca război, revoluție, cutremur, inundații.

 6. LITIGII
  Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanșelor judecătorești competente de pe raza Mun. Sf-Gheorghe.